PROGRAMY PROFILAKTYCZNE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 36

W naszej szkole w II półroczu roku szkolnego 2017/2018 planujemy realizację kilku programów profilaktycznych. Między innymi:

-program antynikotynowej edukacji zdrowotnej pt. „BIEG PO ZDROWIE” dla klas 4

-program pt. „Smak życia - debata o dopalaczach” dla klas 7.   Powyższe programy mają na celu promocję zdrowego i bezpiecznego stylu życia, wolnego od dymu tytoniowego i substancji psychoaktywnych. Programy organizowane będą w formie zajęć warsztatowych z zespołami klasowymi oraz prac plastycznych.

 W maju 2018 r. ukończono realizację programu antynikotynowej edukacji zdrowotnej pt. „BIEG PO ZDROWIE” dla klas 4 oraz programu pt. „Smak życia - debata o dopalaczach” dla klas 7.

            W programie antynikotynowej edukacji zdrowotnej pt. „BIEG PO ZDROWIE” wzięło udział 40 uczniów z klasy 4c i 4b.

Zajęcia odbywały się w formie ćwiczeń i dyskusji. Uczniowie chętnie i aktywnie uczestniczyli w zajęciach. Poznali zasady asertywnego zachowania oraz szkodliwość substancji zawartych w papierosach. Wykonywali prace plastyczne w formie plakatu i komiksu o tematyce antynikotynowej. Wzięli udział w konkursie plastycznym zorganizowanym przez Szkołę Podstawową nr 46 w Częstochowie.

             W programie pt. „Smak życia - debata o dopalaczach” wzięło udział … uczniów z klasy 7a, 7b i 7c.

Zajęcia odbywały się zgodnie z opracowanym scenariuszem. Zajęcia poprzedzone były spotkaniem z dzielnicowym oraz psychologiem z Publicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 3, którzy wprowadzili uczniów w problematykę dopalaczy. Zajęcia w ramach programu realizowane były w formie warsztatowej. Uczniowie aktywnie w nich uczestniczyli. Poszerzyli swoją wiedzę dotyczącą skutków używania substancji psychoaktywnych.


UWAGA RODZICE! 

W roku szkolnym 2017/2018 pomoc materialna uczniom udzielana będzie w następujących formach: 

  • Stypendium szkolne dla uczniów kl.1- 7

(kryterium dochodowe 514 zł netto na osobę w rodzinie –brane są pod uwagę dochody z sierpnia 2017r. Świadczenie wychowawcze „ 500+”
nie będzie wliczane do dochodu przy ustalaniu prawa do stypendium).

Wnioski proszę składać u pedagoga do dn. 12.09.2017r.

  •  Zasiłek szkolny dla uczniów kl.1- 7

(nagłe zdarzenie losowe np. śmierć najbliższego członka rodziny, nieszczęśliwy wypadek, choroba ucznia lub członków rodziny, inne nagłe okoliczności losowe, które mogą mieć wpływ na pogorszenie sytuacji materialnej )-wnioski można składać u pedagoga w ciągu całego roku szkolnego w ciągu 2 miesięcy od daty zdarzenia.

 

Zainteresowani rodzice proszeni są o wejście na stronę internetową szkoły www.sp36czestochowa.pl w celu zapoznania się

z dokumentami oraz samodzielny wydruk wniosków i załączników

oraz zgłaszanie się z nimi do pedagoga szkolnego.

 W przypadku braku możliwości samodzielnego wydruku wniosków oraz załączników, dokumenty będą do pobrania u pedagoga szkolnego

 04.09.2017 w godz. 10.00-12.00

05.09.2017 w godz.   9.00-12.30 i 16.00-17.30

06.09.2017 w godz.   9.00-14.30

07.09.2017 w godz.   9.00-11.30

08.09.2017 w godz.   8.00-14.30

11.09.2017 w godz.   9.00-16.30

12.09.2017 w godz.   8.00-14.30

 Stałe godziny pracy pedagoga podane zostaną po 16.09.2017r